Logo Powerline

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 25 augustus 2022

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u Onze Service gebruikt.

Interpretatie en Definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter is, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden wordt gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

Definities

Binnen de context van deze Algemene Voorwaarden:

 • Gelieerde onderneming : een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat van een partij, waarbij “zeggenschap” betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die stemgerechtigd zijn voor de verkiezing van bestuurders of andere beheersautoriteit.
 • Land verwijst naar: België
 • Onderneming (in deze Overeenkomst aangeduid als “de Onderneming”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar Powerline, Liersesteenweg 7A, 2520 Emblem (Ranst)
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Dienst verwijst naar de Website.
 • Algemene Voorwaarden (ook wel “Voorwaarden” genoemd) betekent deze Algemene Voorwaarden die de volledige overeenkomst vormen tussen u en de Onderneming met betrekking tot het gebruik van de Dienst. Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de TermsFeed Terms and Conditions Generator.
 • Socialemediadienst van derden betekent alle diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of diensten) die door een derde partij wordt geleverd en die door de Dienst kan worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld.
 • Website verwijst naar Powerline, toegankelijk via powerlinebelgium.be
 • U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of het bedrijf of een andere juridische entiteit namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, indien van toepassing.

 

Kennisgeving

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze Dienst en de overeenkomst die tussen U en de Onderneming bestaat. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienst.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding van en naleving van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van deze Algemene Voorwaarden, kunt u geen toegang krijgen tot de Dienst.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. De Onderneming staat niet toe dat personen jonger dan 18 jaar gebruik maken van de Dienst.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is ook afhankelijk van uw aanvaarding van en naleving van het Privacybeleid van de Onderneming. Ons privacybeleid beschrijft Ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw persoonlijke gegevens wanneer U de applicatie of de website gebruikt en vertelt U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt. Lees Ons Privacybeleid zorgvuldig door voordat u Onze Dienst gebruikt.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet beheerd worden door de Onderneming.

De Onderneming heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat de Onderneming niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden U ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die U bezoekt.

Beëindiging

We kunnen Uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking als U deze Algemene Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging vervalt onmiddellijk Uw recht om gebruik te maken van de Dienst.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige schade die U zou kunnen oplopen, valt de volledige aansprakelijkheid van de onderneming en diens leveranciers onder bepaling van deze Voorwaarden en zal Uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt zijn tot het bedrag dat daadwerkelijk door U is betaald via de Dienst of 100 USD als U niets heeft gekocht via de Dienst.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn de Onderneming of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy als gevolg van of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Dienst, software van derden en/of hardware van derden die wordt gebruikt door de Dienst, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs als de Onderneming of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als de remedie niet voldoet aan zijn essentiële doel.

Sommige staten staan de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten zal de aansprakelijkheid van elke partij worden beperkt voor zover toegestaan door de wet.

“AS IS” en “AS AVAILABLE” Disclaimer

De Dienst wordt aan U geleverd “AS IS” (zonder enige bewerking) en “AS AVAILABLE” (zoals deze beschikbaar is) en met alle fouten en defecten zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst de Onderneming, namens zichzelf en namens haar Gelieerde Ondernemingen en haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Dienst, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de gang van zaken, de loop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking tot het voorgaande, biedt de Onderneming geen garantie of verbintenis en geeft het geen enkele verklaring dat de Dienst aan uw vereisten zal voldoen, beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, applicaties, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, zal voldoen aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of vrij zal zijn van fouten of dat defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geven noch de Onderneming noch een van de leveranciers van de Onderneming enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Dienst, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarop zijn opgenomen; (ii) dat de Dienst ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of valuta van enige informatie of inhoud die via de Dienst wordt verstrekt; of (iv) dat de Dienst, zijn servers, de inhoud of e-mails die door of namens de Onderneming worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op U van toepassing. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen uiteengezet in deze sectie worden toegepast voor zover mogelijk afdwingbaar onder de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijk recht

De wetten van het land, met uitzondering van de collisieregels, zijn van toepassing op deze Voorwaarden en Uw gebruik van de Dienst. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Geschillenbeslechting

Als U zich zorgen maakt of een geschil hebt over de Dienst, gaat U ermee akkoord om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met de Onderneming.

Voor gebruikers in de Europese Unie (EU)

Als u een consument van de Europese Unie bent, profiteert u van alle dwingende bepalingen van het recht van het land waar u woont.

Verenigde Staten Wettelijke Naleving

U verklaart en garandeert dat (i) U zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan het embargo van de regering van de Verenigde Staten, of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een “terroristisch ondersteunend” land, en (ii) U niet staat vermeld op een lijst van verboden of beperkte partijen van de regering van de Verenigde Staten.

Scheidbaarheid en Ontheffing

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling zoveel mogelijk te bereiken onder de toepasselijke wetgeving en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Ontheffing

Behalve zoals hierin bepaald, zal het niet uitoefenen van een recht of het vereisen van de nakoming van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed hebben op het vermogen van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of dergelijke nakoming op enig moment daarna te vereisen, noch zal de verklaring van afstand van een schending een verklaring van afstand van een latere schending vormen.

Vertaalinterpretatie

Deze Algemene Voorwaarden kunnen zijn vertaald als We ze aan U beschikbaar hebben gesteld op onze Dienst. U gaat ermee akkoord dat de originele Engelse tekst prevaleert in geval van een geschil.

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van materieel belang is, zullen we redelijke inspanningen leveren om u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Waaruit een materiële wijziging bestaat, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door toegang te blijven krijgen tot of gebruik te blijven maken van Onze Dienst nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Dienst.

Contacteer ons

Bij vragen over deze Algemene Voorwaarden kan U ons contacteren:

 • Per e-mail: info@powerlinebelgium.be
 • Door deze pagina op onze website te bezoeken: powerlinebelgium.be/contact
 • Per telefoonnummer: 0497 21 48 98